Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WESSEL BEVESTIGINGSMATERIALEN

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

 1. Wessel bevestigingsmaterialen gevestigd te Barneveld, Nederwoudseweg 66, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68313322.
 2. Onder koper wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Wessel bevestigingsmaterialen een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met Wessel bevestigingsmaterialen een koop- of een andere overeenkomst afsluit.
 3. Internetsite: de website www.wesselbevestigingsmaterialen.nl
 4. Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW, exclusief administratie- en verzendkosten.
 5. Producten: zaken tot koop waarvan de koper zich tegenover Wessel bevestigingsmaterialen verbindt.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Wessel bevestigingsmaterialen schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Wessel bevestigingsmaterialen en koper waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt koper geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten te aanvaarden.
 8. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

OFFERTES, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 10 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Wessel bevestigingsmaterialen verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.
 3. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Wessel bevestigingsmaterialen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 4. Wessel bevestigingsmaterialen behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

LEVERING, AFWIJKINGEN IN MATEN, GEWICHTEN EN HOEVEELHEDEN

 1. Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland en België plaats.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Wessel bevestigingsmaterialen ernaar om bestellingen binnen 24 uur te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Wessel bevestigingsmaterialen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de klant.
 4. Wessel bevestigingsmaterialen behoud zich het recht voor om voor bestellingen in deelzendingen te leveren.
 5. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door Wessel bevestigingsmaterialen voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.
 6. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is Wessel bevestigingsmaterialen, indien door koper niet overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Wessel bevestigingsmaterialen op schadevergoeding.
 7. Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van Wessel bevestigingsmaterialen dit toelaten) voor rekening en risico van koper bij Wessel bevestigingsmaterialen opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Wessel bevestigingsmaterialen gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Wessel bevestigingsmaterialen op schadevergoeding en onverminderd het recht van Wessel bevestigingsmaterialen om tot verkoop van de producten en derden over te gaan.

OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan; elke omstandigheid die Wessel bevestigingsmaterialen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in en uitvoer transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de door de overeenkomst benodigde productiemiddelen.
 2. Indien zich een overmachtssituatie voordoet is Wessel bevestigingsmaterialen gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan 6 maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Wessel bevestigingsmaterialen als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Wessel bevestigingsmaterialen is gerechtigd betalingen te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De door Wessel bevestigingsmaterialen vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd exclusief omzetbelasting.
 2. Prijsopgave worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren( waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is Wessel bevestigingsmaterialen gerechtigd deze verhoging aan koper in rekening te brengen.

BETALINGEN

 1. Klanten die producten bestellen bij Wessel bevestigingsmaterialen betalen voorafgaand aan de levering van de producten of binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling op tijd geschied.
 3. In geval van niet tijdige betaling is Wessel bevestigingsmaterialen bevoegd de levering van nadere bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten.
 4. Wessel bevestigingsmaterialen heeft, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, het recht voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft Wessel bevestigingsmaterialen het recht om uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten of te ontbinden.

EIGENDOM EN RISICO

 1. De eigendom van producten gaan over op het moment dat Wessel bevestigingsmaterialen volledige betaling ontvangen heeft. De koper mag de producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 2. Het productrisico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

ANNULERING

 1. Annulering van koper van een met Wessel bevestigingsmaterialen afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van Wessel bevestigingsmaterialen geschieden. Wanneer Wessel bevestigingsmaterialen met annulering instemt is koper terstond een contractuele boete van 25 % van de factuurwaarde ( inclusief BTW) aan Wessel bevestigingsmaterialen verschuldigd.
 2. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

ONTBINDING EN OPSCHORTING

In gevallen dat koper;

 1. In staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 2. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
 4. In verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Wessel bevestigingsmaterialen afgesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Wessel bevestigingsmaterialen de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen( geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij koper aansprakelijk is voor alle door Wessel bevestigingsmaterialen geleden en te lijden schade.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de overeenkomsten tussen Wessel bevestigingsmaterialen en koper is steeds en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Unie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te melden via het platform van de Europese Unie.

Versie 26-06-2018

Klik hier om de algemene voorwaarden downloaden.

0

Je winkelwagen